Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323165
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Przedszkole

PUNKT PRZEDSZKOLNY 

 

Punkt Przedszkolny z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie funkcjonuje w ramach projektu „WSPARCIE NA STARCIE- 3 przedszkola w Gminie Sławno”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

  

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych na początkowym etapie edukacji dzieci z terenu gminy, poprzez objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Swą działalność placówka rozpoczęła 04.05.2010 r. i kontynuować będzie do 18.11.2011 r.

 

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane będą w trzech edycjach.

 

I edycja od 04.05.2010 r. do 31.08.2010r .- zasięgiem swym objęła grupę 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców z miejscowości : Celestynów, Grudzeń, Sławno, Bratków, Antoninów, Olszowiec. W skład grupy wchodziło:12 dzieci 5-letnich, 10 – 4 letnich i  3 – 3-letnich.

 

II edycja od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r. – projekt objął 25 dzieci z miejscowości Celestynów, Unewel, Grudzeń, Olszowiec,  Bratków, Kamień, Ludwinów, Antoninów, Szadkowice, w tym jest 10 dziewczynek i 15 chłopców. Grupa obejmuje swym składem: 10 – 5 latków, 9- 4 latków, 6 – 3 latków.

 

III edycja od 01.08.2011 r. do 18.11 2011 r.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

- wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie;

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne;

- organizację imprez okolicznościowych;

- uczestnictwo w imprezach integracyjnych poza punktem przedszkolnym;

- wyprawki szkolne i podręczniki;

- pomoce dydaktyczne;

- wyposażone place zabaw;

- diagnozę przeprowadzoną przez logopedę i pedagoga, która określi poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego każdego dziecka.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści programowych, które zawarte zostały we wcześniej opracowanym planie pracy Punktu Przedszkolnego. Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej opracowany został zgodnie z nową podstawą programową.

Głównym celem pracy placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Zgodnie z podstawa programową wychowawczynie działają w pięciu obszarach edukacyjnych, interpretując treści programowe wg zainteresowań i możliwości dzieci.

Do obszarów edukacyjnych należą:

1.      Przygotowanie do nauki czytania i pisania .

2.      Edukacja zdrowotna.

3.      Edukacja matematyczna

4.      Edukacja plastyczno-konstrukcyjna.

5.      Edukacja muzyczna.

 

 W ciągu  kilkumiesięcznej działalności wychowawczynie nawiązały współpracę z rodzicami. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami dzieci, było zdobycie ich zaufania. Rodzice chętnie pomagali w opiece nad dziećmi podczas uroczystości i wycieczek. Różne formy kontaktów z rodzicami, prace i widoczne postępy w rozwoju dzieci – sprawiły, że rodzice docenili walory utworzonej placówki. 

 

    

 

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Święta Babci i Dziadka ...

Zabawa choinkowa

W dn. 27.12.2010 w Punkcie Przedszkolnym ...