Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 323214
 • Do końca roku: 305 dni
 • Do wakacji: 116 dni

Dla nauczycieli

 

 

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku

z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 


Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

Zadania zespołów egzaminacyjnych

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych. Zobowiązuję powołane komisje do przypomnienia sobie procedur i warunków przeprowadzania egzaminów.

 

23.03.2020

 Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 
i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020  r.

 Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność - powiedział minister Dariusz Piontkowski.

 Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

 Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Organizując uczniom kształcenie na odległość należy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. W przypadku przedszkoli
i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, 
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

 Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie. 

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

 Ocenianie pracy ucznia

 Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

 

 

18.03.2020

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY NAUCZYCIELE!

 Bardzo proszę o przemyślenie i przygotowanie dalszej, zdalnej  pracy z uczniami biorąc pod uwagę realizację podstawy programowej na miarę naszych możliwości,  warunków i sprzętu jakim dysponujemy.
Praca będzie polegała na przekazywaniu uczniom za pośrednictwem ustalonych przez radę pedagogiczną form komunikacji (tak jak to czynimy obecnie), tematów kolejnych lekcji z poszczególnych przedmiotów wraz z ćwiczeniami, notatkami, itp. Pracujemy zgodnie z planem zajęć na dany dzień.

 Proponuję, aby materiały do pracy na kolejny dzień  docierały do uczniów w godzinach popołudniowych i wieczornych dnia poprzedzającego realizację tematu.  

 Proszę także, aby każdy wychowawca telefonicznie powiadomił rodziców o dalszych formach pracy. Wszyscy wspierajmy
i  motywujmy  uczniów do samodzielnej i systematycznej nauki
w domu.

 Liczę, że tak jak zawsze staniecie na wysokości zadania, aby ten trudny dla nas wszystkich czas walki z epidemią,  przejść w miarę
z najmniejszymi stratami

 

                                               Pozdrawiam i życzę twórczej pracy.

 

                                               Barbara Socha – Dyrektor szkoły.


 

20.03.2020

Szanowni Państwo,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczycieli o przekazanie ich uczniom.

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami: komunikatem ministerstwa edukacji na temat kształcenia na odległość oraz informacją „Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość”.

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie. 

  Łączę wyrazy szacunku,

 Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:  

 1.  2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX
 2.  Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf
 3.  Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf
 4.  Kształcenie na odległość poradnik.docx
 5.  Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf
 6.  Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

 


 

Szanowni Państwo!


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej


 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.  

W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.  

Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

 Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

 Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Z poważaniem,  Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 


 

Szanowni Nauczyciele,

 

Organizacja nauczania w obecnych warunkach jest bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego chcę Państwa zaprosić do bezpłatnego systemu Insta.Ling dla Szkół, z którego korzysta ponad 150 tysięcy uczniów szkół publicznych – otworzyliśmy dodatkowy nabór dla wszystkich nauczycieli. 

 

Już po raz XIV mamy okazję udostępnić Nauczycielom to narzędzie, które prosto i skutecznie ułatwia naukę słownictwa i znacznie oszczędza czas pracy kadry pedagogicznej. Aby wziąć udział w rejestracji, wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie: https://instaling.pl/rejestracja.php.

 

Dzięki poprzednim edycjom – a prowadzimy je regularnie od sześciu lat, ponad 150 tysięcy uczniów powtarza słówka z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej, przydzielone im przez ponad 4000 nauczycieli. Dotarliśmy do szkół w całej Polsce, od Szczecina po Zakopane. Za ogromny sukces uważamy także dołączenie do Programu szkół z mniejszych miejscowości na terenie naszego kraju. Mamy nadzieję, że wkrótce i Państwa szkoła do nas dołączy.

 

Nauczyciele z całej Polski chętnie korzystają z Insta.Ling, ponieważ nasz program jest innowacyjny. Oparty został na jedynym w swoim rodzaju algorytmie, stworzonym między innymi przez Mistrza Świata w Programowaniu – Andrzeja Gąsienicę-Samka. Algorytm ten, na podstawie odpowiedzi ucznia, proponuje właściwe słowa do nauki oraz pilnuje, aby uczeń przerobił wszystkie przydzielone przez nauczyciela zadania. Dodatkowo platforma działa w całości jako strona WWW, dzięki czemu można z niej korzystać w dowolnym miejscu i czasie – w domu, szkole, bibliotece. Nad tym, aby projekt Insta.Ling spełniał najwyższe standardy naukowe, był narzędziem nowoczesnym i innowacyjnym, czuwa prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – badacz pracujący m.in. na Uniwersytecie Harvarda i Massachusetts Institute of Technology. 

 

Insta.Ling udostępnia Nauczycielom wgląd w szczegółowe statystyki pracy ucznia, tym samym zwiększając kontrolę nad procesem dydaktycznym. Dla wielu podręczników mamy gotowe listy definicji haseł do każdego rozdziału. Umożliwiamy także tworzenie specjalnych własnych list słówek.

 

Oprócz słownictwa, Insta.Ling, uczy także systematyczności, co dla pedagogów w ich codziennej pracy jest niezwykle ważne. Za udział w Programie Nauczyciele mogą uzyskać certyfikat, przydatny na drodze awansu zawodowego. Program to jednak przede wszystkim ogromna oszczędność czasu nauczyciela!

 

Proszę o przekazanie mojej wiadomości nauczycielom języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej. Zachęcam do wzięcia udziału w rejestracji – można to zrobić korzystając z formularza na naszej stronie: https://instaling.pl/rejestracja.php. Działamy w pełni z poszanowaniem prywatności użytkowników i regulacji RODO. Rejestracja potrwa do końca kwietnia.

 

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: instaling@instaling.pl, a także zapraszamy na stronę internetową www.instaling.pl.

 

Z poważaniem,

 Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Insta.Ling Sp. z o.o.

 

ul. Wiktorska 17a
02-587 Warszawa
www.instaling.pl

  

Załączniki:

 1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN 
 2. Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN
 3. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia na odległość